BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Teisėjų etikos ir drausmės komisijai dėl teisėjų Vilmanto Ambrulevičiaus ir Dalios Zeniauskaitės veiklos (teismo pirmininkė Jolanta Bagdonienė)

Zigmantas Šegžda, adresas: 05205 Vilniuje

Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkui

Nacionalinė teismų administracija, L. Sapiegos g. 15, 10312 Vilnius

SKUNDAS

2017-05-16, Vilnius

Pareiškėjas teikia duomenis, manydamas, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjai Vilmantas Ambrulevičius ir Dalia Zeniauskaitė, spręsdami klausimus civilinėje byloje Nr. e2-2741-723/2017 galimai pažeidė Lietuvos Respublikos teisėjų etikos kodekse įtvirtintus nepriklausomumo, padorumo, sąžiningumo, pavyzdingumo ir pareigingumo principus bei pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d. nuostatas.

Pareiškėjas mano, kad teisėjų Vilmanto Ambrulevičiaus ir Dalios Zeniauskaitės veiksmai arba neveikimas galimai griauna pasitikėjimą visų instancijų teismais ir teisingumu.

Zigmantas Šegžda kaip ieškovas dalyvauja civilinėje byloje Nr. e2-2741-723/2017 dėl bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio turto naudojimosi tvarkos nustatymo, kurią nagrinėti paskirtas Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius.

Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūroje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 02-2-00203-15 pagal LR BK 232 str., 290 str. Zigmanto Šegždos atžvilgiu pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo Rolando Bužinsko ir devynių Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjų, įskaitant ir teisėjų Vilmanto Ambrulevičiaus Dalios Zeniauskaitės, pareiškimus, todėl, 2017-05-02 padaviau pareiškimą teismui dėl teisėjo Vilmanto Ambrulevičiaus nušalinimo nuo civilinės bylos nagrinėjimo (CPK 64 str., 66 str.).

2017-05-05 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi pirmininko pavaduotoja Dalia Zeniauskaitė atmetė Z.Šegždos pareiškimą dėl teisėjo Vilmanto Ambrulevičiaus nušalinimo.

Pareiškėjui nesuprantamas teisėjo Vilmanto Ambrulevičiaus, kaip teisingumą vykdančio teisėjo, moralinis pasirinkimas, visiškai neaiškus ir neskaidrus jo sprendimas dėl nusišalinimo nuo bylos nagrinėjimo.

2017-05-05 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartyje nurodyta, kad teisėjas V.Ambrulevičius neigia esąs šališkas ieškovo atžvilgiu ir šališkumo klausimą palieka spręsti teismo pirmininkui. Gi, teisėjas pastarojo pasisakymo jokiais objektyviais įrodymais nepagrindė.

Atkreiptina, kad teisėja Dalia Zeniauskaitė, pretenduojanti į „objektyvaus stebėtojo“ statusą, nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių teisėjo nešališkumą. Gi, ar teisėjas V.Ambrulevičius yra tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas bylos baigtimi, bus galima spręsti ir vertinant jo priimtą procesinį sprendimą: ar teisingai nustatytos aplinkybės, turinčios reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui; ar pakankamai surinkta įrodymų; ar įrodymai ištirti nešališkai, visapusiškai;, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos; ar įrodymai susiję su įrodinėjimo dalyku; ar jie yra leistini; ar teisingai pritaikytas ir išaiškintas įstatymas.

Manau, kad teisėjo V.Ambrulevičiaus sprendimas nenusišalinti nuo bylos nagrinėjimo duoda pagrindą abejoti priimto sprendimo skaidrumu bei sustiprina įtarimą, kad teisėjas, manau, gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas ieškovui nepalankia bylos baigtimi galimai iš keršto paskatų.

Teisėjos Dalios Zeniauskaitės pasisakymas, kad prokuratūrai paduotas teisėjo V.Ambrulevičiaus prašymas (pareiškimas) iškelti baudžiamąją bylą ieškovui dėl nepagarbos teismui ir teisingumą vykdantiems teisėjams nėra pakankamas teisėjo nušalinimo pagrindas, nedaro išvados, kad teisėja Dalia Zeniauskaitė tinkamai motyvavo 2017-05-05 teismo nutartį.

Darydama išvadą dėl teisėjo V.Ambrulevičiaus šališkumo, teisėja D.Zeniauskaitė neįvertino ypač svarbios aplinkybės – abu teisėjai V.Ambrulevičius ir D.Zeniauskaitė teisėsaugos pareigūnų buvo apklausti kaip nukentėjusieji ir buvo įspėti dėl atsakomybės davus melagingus parodymus (BK 235 str.). Manau, kad pareiškimu prokuratūrai teisėjai V.Ambrulevičius D.Zeniauskaitė sąmoningai siekė, kad ieškovas būtų nuteistas, kad būtų galima iš jo prisiteisti neturtinę žalą, t.y. galimai siekė turtinės naudos. Be to, nutraukus baudžiamąją bylą Nr. 02-2-00203-15, prokuroro pateikto pareiškimo pagrindu policijoje ir Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo sprendžiamas klausimas dėl Zigmanto Šegždos patraukimo administracinėn atskomybėn klausimas (ATPK 186 (1) str.). Dėl nurodytų veiksmų pareiškėjas jaučiasi melagingai apkaltintas ir patyręs neturtinę žalą dėl paskelbtos tikrovės neatitinkančios informacijos, galinčios jį paniekinti arba pažeminti arba pakirsti pasitikėjimą juo (BK 154 str. 1 d.)

Nutraukus baudžiamąją bylą, civilinę bylą nagrinėti paskirtas ir nuo jos nenorintis nusišalinti teisėjas V.Ambrulevičius bei jo nenušalinusi teisėja D.Zeniauskaitė, manau, savo konkliudentiniais veiksmais leidžia konstatuoti, kad teikdami skundus prokurorui abu teisėjai galimai nebuvo sąžiningi pareiškėjai. Teisėjų V.Ambrulevičiaus ir D.Zeniauskaitės valia buvo aiškiai išreikšta, kai jie prokuroro V.Barsul nutarimo nutraukti minėtą Z.Šegždai iškeltą baudžiamąją bylą Nr. 02-2-00203-15 neskundė. Manau, kad nurodytos aplinkybės gali indikuoti, kad teisėjų pareiškimai nebuvo sąžiningi.

Baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00203-15 apklaustas Vilmantas Ambrulevičius parodė, kad „jis nagrinėjo vieną ieškovo prašymą ir yra priėmęs teigiamą sprendimą. Civilinių ar baudžiamųjų bylų, kuriose proceso dalyvis buvo Z.Šegžda, jis nenagrinėjo. Jis asmeniškai su Z.Šegžda nebendravo. Teisėjas Vilmantas Ambrulevičius bendrą teisėjų pareiškimą dėl Z.Šegždos veiksmų pasirašė, kadangi Z.Šegždos skunduose dėstomi teiginiai nėra tiesa, dėstomi teiginiai žemina Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjus bei viso teismo autoritetą.“

Pažymėtina, kad bet kuriuo atveju, jei teisėjo apsisprendimui, manau, galimai buvo daromas neteisėtas poveikis dėl teismo pirmininko, aukštesniosios instancijos ar apeliacinio teismo tarnautojų galimo spaudimo, teisėjas, nusišalindamas nuo bylos nagrinėjimo, tai gali nurodyti savo nutartyje.

Manau, kad tai, jog teisėjas V.Ambrulevičius pats nenusišalino, bet nušalinimą nuo bylos paliko spręsti teismo pirmininkui, įrodo, kad teisėjas galimai abejoja dėl savo šališkumo. Taigi, manau, kad visos abejonės turi būti vertinamos kaip teisėjo šališkumas ir suinteresuotumas vilkinti procesą ir teismo sprendimu pakenkti ieškovo interesams.

Manau, faktas, kad teisėja Dalia Zeniauskaitė, 2017-05-05 nutartyje vadina save „objektyviu stebėtoju“ po to, kai ji, mano nuomone, 2014-12-16 teismo nutartimi neteisingai aiškindama ir taikydama BPK nustatytas procesinės teisės normas, ieškovui pratęsė suėmimą vieno mėnesio terminui, apskritai pakerta žmonių tikėjimą teismo sprendimų teisingumu. Elektroninio laiško priede rasite teisėjų Dalios Zeniauskaitės ir Renatos Volodko, manau, nepagrįstai nusprendusių skirti pareiškėjui bendrą 45 dienų suėmimo terminą, nutartis, kuriose apstu necenzūrinių žodžių, kuriais, manau, siekiama įžeisti ir įbauginti pareiškėją, pažeminti jo orumą.

Manau, kad baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00203-15 kaip nukentėjusioji apklausta teisėja Dalia Zeniauskaitė paskleidė apie pareiškėją Z.Šegždą tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią pažeminti jį arba pakirsti pasitikėjimą juo. Cituoju apklausos protokolą su teisėjos D. Zeniauskaitės parodymais minėtoje byloje: „Atlikdama savo pareigas D.Zeniauskaitė asmeniškai su Z.Šegžda nebendravusi. Ji tik nagrinėjo prokuratūros prašymą dėl suėmimo, skirto Z.Šegždai, termino pratęsimo. Ji priėmė sprendimą pratęsti suėmimo terminą (1 mėnesiui). Z.Šegždos pateiktame (apeliaciniame) skunde nebuvo panaudota jos atžvilgiu necenzūrinių žodžių. Z.Šegžda tik pareiškė nepasitenkinimą tuo, kad nepagrįstai pratęstas suėmimo terminas. Nors teisėja su Z.Šegžda nebendravo, bet jį ne kartą matė teismo patalpose. Jis garsiai šūkaudavo, atkreipdavo į save dėmesį. Jis triukšmaudavo nepriklausomai nuo to, kad būdavo aplink ir kitų asmenų. 2015 m. birželio mėnesį (…) D. Zeniauskaitė pamatė, kaip Z.Šegžda užėjo į teismo patalpas. Po to girdėjo, kaip jis rėkavo: „kur čia tie teisėjai“, „reiktų juos nupiškinti“. Z.Šegžda pirmo aukšto fojė patriukšmavo ir išėjo (…) Z.Šegždos elgesys, teisėja D.Zeniauskaitė mano, yra neprognozuojamas, todėl ji mano, kad teismo teisėjai, darbuotojai yra nesaugūs.“

Atkreiptina, kad BPK 407-408 straipsnių pagrindu ieškovas turi galimybę pasinaudoti teise pradėti privataus kaltinimo bylos procesą pagal BK 154 str. 1 dalį, jei bus nustatyta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Gali būti pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl melagingų parodymų davimo pagal BK 235 str.

Remdamasis tuo, kas išdėstyta, prašau Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininką atlikti Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjų Vilmanto Ambrulevičiaus ir Dalios Zeniauskaitės veiklos vertinimą ir priimti sprendimą perduoti Teisėjų tarybai spręsti klausimą dėl drausmės bylos iškėlimo dėl kenkimo teismo autoritetui ir Teisėjų etikos kodekso reikalavimų pažeidimo.

Zigmantas Šegžda

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras